Společenství vlastníků jednotek

Převody vlastnictví bytů podle již zrušeného zákona č.72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) došlo v družstevních domech k zániku samospráv a vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ). Na tato společenství přešli veškeré hospodářské a správní činnosti, které až dosud vykonávaly družstevní orgány (samosprávy). Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění; k rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce. Co je SVJ? Odpovědí je toto: Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu s byty v osobním vlastnictví a pozemku pod domem.

Vznik společenství se skládá ze dvou kroků; založení a vznik (stejné jako u korporací). Společenství vlastníků jednotek se založí přijetím stanov a vznikne až zápisem do veřejného rejstříku, konkrétně do rejstříku společenství vlastníků, k jehož vedení jsou příslušné rejstříkové soudy. Ze shora uvedeného vyplývá, že společenství může být založeno v podstatě pouze dvěma způsoby, a to:

Uvedením stanov do prohlášení vlastníka;
Přijetím stanov v rámci zakladatelského právního jednání vlastníků jednotek.

Se souhlasem vlastníka bytové jednotky je společenství vlastníků jednotek oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu.
S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb).

Nově je právní úprava bytového spoluvlastnictví obsažena v Novém občanském
zákoníku (“NOZ”), a to zejména v § 1158 a násl.

V jednom panelovém domě dostal výbor společenství vlastníků dopis od jednoho poskytovatele, který po nich chce uzavřít smlouvu na přivedení internetu do domu, protože má uzavřenou smlouvu s jedním majitelem bytu. Poskytovatel ale nechtěl ani prozradit, s kým tu smlouvu má uzavřenou. Nakonec si to výbor domu zjistil sám díky letáku na nástěnce.